Algemene aan-en verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Onze offertes zijn vrijblijvend. Elke bestelling verbindt de koper formeel. De bestellingen door onze vertegenwoordigers opgenomen verbinden ons slechts voor zover zij door ons worden aanvaard. Door het feit van zijn bestelling verklaart de klant zich akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden en ziet uitdrukkelijk af van deze die zouden vermeld zijn op de bestelbons, brieven en in algemene zin op al zijn handelsdocumenten. De termijn van levering wordt slechts ter inlichting opgegeven, zodat bij vertraging in de levering, de koper, in geen enkel geval zich het recht kan toekennen op te zeggen. Noch om één of andere reden aanspraak kan maken op schadevergoeding. Wij verkopen steeds af-fabriek, verdere kosten zijn ten laste van de koper. Een wijziging van het in voege zijnde fiscaal regime zal van rechtswege een aanpassing van het bestaande verkoopscontract meebrengen. Indien de verzending een vertraging ondergaat, door een feit ten laste van de koper, dan zal het materiaal aanzien worden als geleverd zijnde en de risico’s worden overgemaakt aan de koper, vanaf de dag dat het materiaal gereed is om verzonden te worden. Verzekeringen worden slechts aangegaan op uitdrukkelijke vraag van de koper en ten zijner laste. Om geldig te zijn moet elke klacht betreffende het geleverde materiaal ons toekomen binnen de 8 dagen na aankomst van de goederen. Iedere niet toegelaten terugzending zal beslist geweigerd worden. Te rekenen vanaf de datum van de levering blijft de verkoper, gedurende de in overeenkomst bedongen termijn borg voor het nieuw materiaal waarvan er in dit contract sprake is. De verkoper gaat de verbintenis aan gedurende die tijd al de stukken, waarvan bij onderzoek gebrek in de constructie is vastgesteld, te vervangen, maar zonder enige vergoeding van welke aard ook te betalen. De waarborg is niet toepasselijk op materiaal, waarop gebreken voorkomen ingevolge normale slijtage, slecht gebruik of nalatigheid, noch op materiaal dat na levering gewijzigd, verbouwd of verhuurd werd, noch op materiaal waarvan het merk gewijzigd of verwijderd werd. De klant die beweert een constructie- of een materiefout aan het verkochte materiaal te hebben gevonden moet er onmiddellijk de verkoper schriftelijk van verwittigen, de werkelijkheid van de fout vaststellen en op zijn kosten de defecte stukken terugzenden, teneinde de verkoper toe te laten, de nodige vaststellingen te doen. Geen enkele klacht ontslaat de klant van zijn betalingsverplichtingen. Onze facturen zijn bij onze maatschappelijke zetel betaalbaar, hetzij in speciën, per check of postoverschrijving. Ons uitgaande fakturenboek geldt als bewijs dat alle verkoopfakturen zijn verzonden. Op alle achterstallige betalingen zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intrest verschuldigd zijn ten bedrage van de discontovoet van voorschotten in rekening courant van de N.B.B. + 3% per jaar vanaf de dag dat de betaling diende te geschieden. Bovendien zal op alle bedragen die niet stipt op de vervaldag vereffend zijn, onmiddellijk en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een eenvoudige en forfaitaire berekening ten belope van 10% toegepast worden met een minimum van €125, waarbij de intrest wordt berekend per begonnen maand vertraging. Deze verhoging is aan de verkoper verschuldigd ten titel van forfaitaire vergoeding voor buitengerechtelijke kosten, tijdverlies en andere kosten die het aanleggen en beheren van een dossier over onbetaalde schuldvorderingen vergt. In geval van achterstallige betaling behoudt de verkoper zich het recht voor, en dit zonder dagvaarding, zijn prestaties op te heffen, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, behoudens andere bepalingen, vanaf de regularisatie van de betaling. Iedere achterstallige betaling, zelfs gedeeltelijk, vanwege de klant op de vervaldatum, laat ons toe bij rechte en automatisch het contract nietig te verklaren. De kennisgeving van deze nietigverklaring kan via elke gerechtelijke weg geschieden. De verwijlintresten, evenals de forfaitaire vergoeding, blijven ons verschuldigd onafgezien van de nietigverklaring van de verkoop. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en bijkomende waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. De door ons gegeven waarborgen vervallen van rechtswege van zodra één enkele betaling op zijn vervaldag niet vereffend wordt. Zonder uitdrukkelijke overeenkomst op het ogenblik van de bestelling, mag door de koper geen enkele som achtergehouden worden ten titel van waarborg. Zonder onze schriftelijke toelating zijn onze agenten of vertegenwoordigers niet bevoegd om kwijtschrift te geven of geld te innen. De vernieuwing of verlenging van alle of gedeeltelijke wissels die getrokken of kunnen getrokken worden op de koper, hebben geen schuldvernieuwing tot gevolg en veranderen in niets de rechten van de verkoper, noch de verplichtingen van de koper. De koper machtigt uitdrukkelijk de verkoper om, indien laatstgenoemde zulks arbitraal noodzakelijk oordeelt, bij de eerste wanbetaling, zonder gerechtelijke tussenkomst, het bewuste materiaal ter plaatse buiten gebruik te stellen of dit terug te nemen; de tot dan toe gestorte sommen worden door beide partijen alsdan beschouwd als dekkende de waardevermindering van de bewuste materialen en de afhaling door de verkoper als wederaankoop voor de waarde van het nog openstaande bedrag. Hij verbindt er zich eveneens toe zijn personeel tegen ongevallen en tegenover derden te verzekeren. De verkoper wijst alle aansprakelijkheid af, ingeval deze verplichtingen niet zouden nageleefd worden. Indien wij ons verplicht zouden zien de betaling van het factuurbedrag gerechtelijk te vorderen, wordt het bedrag verschuldigd op datum van het inleidend rechtsexploot, verhoogd met 10% ten titel van forfaitaire vergoeding voor buitengerechtelijke kosten, dit met een minimum van €125. Wanneer de koper een technische opleiding behoeft, wordt deze in onze fabriek gegeven. De opleiding gegeven ten huize of op de werkplaats van de koper zijn ten zijner laste. Indien er geen opleiding gewenst wordt vervalt de waarborg toegestaan zoals hierboven beschreven.

Eigendomsvoorbehoud

De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico's, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.

Betwistingen

Alle geschillen van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit het onderhavig contract, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde. Er werd derhalve tussen de partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat, zo de betaling van de koopprijs geheel of gedeeltelijk gebeurt (of ook achteraf aanvaard wordt) onder vorm van geaccepteerde wissels, alle betwistingen over invorderingen van deze wisselbedragen, zelfs indien deze wissels ondertekend of gedomicilieerd mochten zijn buiten het rechtsgebied van de rechtbanken van Dendermonde en daarenboven zelfs geen verwijzing mochten dragen naar de onderhavige aankoopovereenkomst waarvan ze de gehele of gedeeltelijke betaling uitmaken, exclusief behoren tot de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde. De verkoper behoudt zich echter steeds het recht voor, in om het even welk geval en ongeacht de redenen, de betwistingen te brengen voor de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de koper. Indien een koper een bestelling zou willen annuleren kan dit slechts door de verkoper, in het bevestigend geval, aanvaard worden mits een schadeloosstelling in functie van de productie status en de aangekochte grondstoffen. Bij afgewerkte producten bedraagt de schadeloosstelling derhalve 100% van het nettobedrag van de waarde vermeld op de bestelbon. In ieder geval is er steeds een schadeloosstelling van minimum 25%, dit om de voorbereidende administratie- en productiekosten te dekken. Onze voordelen worden slechts toegekend op voorwaarde van de goede beëindiging onzer gezamenlijke handelsoperaties.

Algemene aankoopvoorwaarden

1. Ontvangstbericht. - Deze bestelbon moet bevestigd worden door de leverancier per kerende post, en zal vermelden de prijs en leveringstermijn binnen dewelke de aangeduide stukken zullen geleverd worden.

2. Uitvoering en ontvangst. - De bestelde stukken moeten worden uitgevoerd in de materialen en afmetingen met inachtneming van de "toleranties", enz. op het plan, of op deze bestelbon aangeduid. De stukken die niet met de vereiste aanduidingen zouden overeenstemmen, zullen worden teruggestuurd. De betaling van een tegenwaarde van de teruggezonden stukken, kan tijdelijk opgeheven worden.

3. Leveringstermijnen. - De gevraagde hoeveelheden moeten geleverd worden vóór de gestelde datum: indien de gestelde leveringstermijn met de helft overschreden wordt, behouden wij ons het recht voor de bestelling te vernietigen.

4. Verpakking. - De stukken moeten worden voorzien van zulkdanige verpakking dat ze gedurende het vervoer niet kunnen beschadigd worden. Wij behouden ons het recht voor van onze betalingen de waarde af te houden van de aangerichte schade ten gevolge van slechte verpakking.

5. Verzending. - Iedere levering moet vergezeld zijn van de verzendnota die de inhoud detailleert, het aantal colli’s aanduidt, alsmede het gewicht.

6. Betaling. - Tenzij een andersluidend bericht, zal iedere betaling geschieden op uw postrekening, binnen de 90 dagen die volgen op het einde der maand van ontvangst uwer factuur. Wij veroorloven in geen geval dat over onze kas wordt beschikt zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. Wij behouden ons het recht voor om te betalen binnen de 14 dagen onder aftrek van 3% voor kontante betaling.